Medha Jaishankar. Creative executive, developme... | Slated