Suddharsan Dhanakoti Subbramaniyam. Medic | Slated